Bật mí cho bạn đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì?

Nếu như bạn đang làm việc ở các công ty, doanh nghiệp thì hẳn không còn xa lạ gì với cụm từ đại hội đồng cổ đông. Đây là cơ quan cao nhất của các công ty cổ phần, có quyền quyết định mọi vấn đề lớn của công ty. Và thuật ngữ đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? cũng rất quan trọng. 

đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì
Những thông tin liên quan đến đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? 

Trong tiếng anh đại hội đồng cổ đông chính là General Meeting of Shareholders. Đây là cụm từ được sử dụng rộng rãi ở các công ty cổ phần để chỉ cơ quan có quyền cao nhất của công ty. 

Theo đó, đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định các vấn đề lớn của công ty như tổ chức quản lý, sự phát triển của công ty, các vấn đề liên quan đến vốn và đầu tư, quan trọng hơn là vấn đề liên quan đến sự tồn tại của công ty. Chính vì thế nó là một bộ phận quan trọng của công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? Định nghĩa trong tiếng anh

Đại hội đồng cổ đông trong tiếng anh được gọi là General meeting of shareholders

đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Trong tiếng anh đại hội đồng cổ đông là General Meeting of Shareholders và được định nghĩa như sau:

Đây là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần. Have the right to decide on important matters of the company. The functions of the General meeting of shareholders are regulated by the national assembly of Vietnam in the enterprise law 2014 and the company’s charter.

Members of the General meeting of shareholders must meet certain conditions as prescribed by law and the company charter. The general meeting of shareholders usually meets once a year within 4 months from the end of the fiscal year. However, in some cases, the extension can be extended but not exceeding 6 months from the end of the fiscal year.

Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? trách nhiệm và quyền hạn của đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì
Trách nhiệm và quyền hạn của đại hội đồng cổ đông theo luật kinh doanh năm 2014

Căn cứ vào điều 35, Luật kinh doanh năm 2014 Quốc hội nước Việt Nam thì đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Thông qua định hướng nhằm phát triển của công ty;
 •  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 •  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 •  Quyết định đầu tư hay bán số tài sản nào đó có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty khi Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hay một giá trị nào khác
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 •  Thông qua bản báo cáo tài chính được xét  hằng năm;
 •  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 • Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
 • Quyết định giải thể hoặc là tổ chức lại công ty
 •  Quyền hạn và nghĩa vụ khác dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp cùng với Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? Cuộc họp đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì
Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần

Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông thường họp thường niên mỗi năm một lần. Bên cạnh các cuộc họp thường niên, đại hội đồng cổ đông có thể có các cuộc họp bất thường khi có các vấn đề quan trọng cần giải quyết. Địa điểm để tổ chức cuộc họp cổ đông phải là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ của Việt Nam. 

Thời gian của một cuộc họp thường niên phải kéo dài trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra trong một số trường hợp có thể gia hạn thêm nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề của công ty như:

 • Kế hoạch kinh doanh theo từng năm của công ty
 • Báo cáo kết quả tài chính theo từng năm
 • Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả các hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên trong hội đồng quản trị của công ty. 
 • Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban hội đồng quản trị, ban giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty.
 • Báo cáo tự đánh giá các kết quả hoạt động của kiểm soát viên cũng như ban kiểm soát.
 • Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của các loại
 • Một số vấn đề khác liên quan đến thẩm quyền, pháp lý.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp liên quan đến đại hội đồng cổ đông và đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì? Mong rằng những thông tin này sẽ cung cấp thêm cho bạn các kiến thức liên quan đến đại hội đồng cổ đông. 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *